Hyundai - 55SR3650U

Hyundai - 55SR3650U

Hyundai - 55SR3650U

مشخصه محصولات

دارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

Android 4.4.4

دارد

3

2

Pixel Plus

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

900 هرتز

1080*1920
FHD

"55

تخت

IPS

محصولات مرتبط

Hyundai - 43SR3650
Hyundai - 43SR3650
Hyundai - 55SR3650
Hyundai - 55SR3650
Hyundai - 43SR3650U
Hyundai - 43SR3650U
  • HLED - 55SR3650
  • 20.29MB
  • پی دی اف