Hyundai - 49SR8682U

Hyundai - 49SR8682U

Hyundai - 49SR8682U

مشخصه محصولات

دارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

Android 5.1

دارد

3

2

Black Engine

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

1000 هرتز

2160*3840
UHD

"49

تخت

IPS

محصولات مرتبط

Hyundai - 55SR8682
Hyundai - 55SR8682
Hyundai - 49SR8682
Hyundai - 49SR8682
  • HLED - 49SR8682
  • 15.76MB
  • پی دی اف