HardStone - 43SE5550

HardStone - 43SE5550

HardStone - 43SE5550

مشخصه محصولات

ندارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

Android 4.4.4

دارد

3

2

Pixel Plus

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

900 هرتز

1080*1920
FHD

"43

تخت

IPS

محصولات مرتبط

HardStone - 43SE5570
HardStone - 43SE5570
HardStone - 55SE5570
HardStone - 55SE5570
  • 43SE5550
  • 2.60MB
  • پی دی اف