HardStone - 49SF5590

HardStone - 49SF5590

HardStone - 49SF5590

مشخصه محصولات

دارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

Android 5.1

دارد

3

2

Pixel Plus

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

900 هرتز

1080*1920
FHD

"49

تخت

IPS

  • 49SF5590
  • 10.68MB
  • پی دی اف