مشخصات عمومی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
لطفا نام بانک هایی که در آن حساب جاری دارید و میزان اعتبار بانکی خود را ذکر نمایید (ارائه پرینت سه ماهه آخر با مهر بانک)
*
*
*
در صورت درخواست آیا می توانید اسناد ملکی را به عنوان پشتوانه مالی خود نزد شرکت به وثیقه بگذارید؟
در صورت برخورداری از هر یک از گزینه های بالا، ارائه مستندات مربوطه الزامی می باشد
*


*
*
مدارک مورد نیاز (برای آپلود بیش از یک فایل آن را فشرده کنید. محدودیت آپلود هر فایل 2 مگابایت می باشد)
*
*
*
*
*
*